Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 07/12/2022 có sao Sâm Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 07/12/2022
- Có trực Phá Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 07/12/2022
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Thiên tặc: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Ngũ hư: Xấu
- Có sao Đại cát: Giải thần, Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Giáp Ngọ Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kim Bạch Kim) và mệnh ngày (Sa Trung Kim) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

9/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công