Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 02/06/2023 có sao Cang Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 02/06/2023
- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 02/06/2023
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Sinh khí: Rất tốt
- Có sao Thiên Phúc: Rất tốt
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Nhân Cách: Xấu
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Huyền Vũ: Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Tân Mão Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kim Bạch Kim) khắc mệnh ngày (Tùng Bách Mộc) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

3/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công